SPELPERRON
SPELVAARDIG
Visie
Missie
Team
Contact
Home > Spelperron
Voor wie?
Het Spelperron is ons aanbod voor kinderen en jongeren t.e.m. 21 jaar die moeilijkheden ervaren in hun dagelijks functioneren. Wij richten ons tot kinderen en jongeren uit het regulier en buitengewoon onderwijs, de jeugdhulp en het jeugdwerk.
Hoe gaat het Spelperron te werk?
Het Spelperron wil een halte zijn waar kinderen en jongeren tussen de vele ritten van het dagelijks leven door kunnen stilstaan, bijtanken en thema ' s bespreekbaar maken. Het Spelperron werkt individueel, in kleine of grote groepen. We maken gebruik van methodieken en technieken uit de muziek- en dramatherapie. Dit gebeurt steeds in de nabije omgeving van het kind/jongere: de school, de jeugdbeweging of de voorziening waar het kind verblijft of regelmatig aanwezig is. De duur en inhoud van het af te leggen traject wordt steeds met alle belangrijke betrokkenen bepaald: leerkrachten, ouders, het kind/jongere zelf, hulpverleners, jeugdwerkers, etc. Mogelijke thema ' s die aan bod kunnen komen zijn omgaan met emoties, pesten, sociale vaardigheden, kinderrechten, assertiviteit,...
download
PDF brochure
Via spel worden zowel de cognitieve als de sociale en emotionele vaardigheden geoefend.
Doelstellingen
Het Spelperron heeft als doel het psychosociaal welzijn van kinderen en jongeren te bevorderen. Door hun draagkracht en veerkracht te vergroten, willen wij ernstige gedrags- en emotionele problemen voorkomen en/of signalen hiervan vroegtijdig opsporen. Meer specifiek kan dit het volgende betekenen:

► stress en spanning verlagen
► versterken van het zelfbeeld en zelfvertrouwen
► uiting geven aan en omgaan met emoties
► sociale vaardigheden trainen
► probleemoplossende vaardigheden ontwikkelen
► stimuleren van de introspectieve vaardigheden
► ik-versterking en autonomie verhogen
► weerbaarheid trainen en een stem geven aan kwetsbare jongeren
► ontwikkeling van de identiteit
► leren omgaan met verantwoordelijkheid
► preventie en vroegsignalering van problemen
Hoe aanmelden?
Via contact vindt u alle nodige gegevens.
Nadat u contact met ons heeft opgenomen, plannen wij een verkennend gesprek waarin uw vraag precies in kaart wordt gebracht en waarin voorstellen worden gedaan over mogelijke trajecten. Bij voorkeur worden alle belangrijke betrokkenen uitgenodigd en/of ingelicht.